COOKIE – Privaci iphone.funsite.cz

Podmínky používání a soubory cookie (CZECH)

Tyto stránky jsou určeny našim současným i budoucím zákazníkům, dodavatelům a uživatelům našich výrobků v Evropě. Pokud tyto stránky a informace na nich obsažené používáte, znamená to, že akceptujete podmínky používání uvedené na této stránce.

Podmínky používání a soubory cookie

Stav informací a odmítnutí odpovědnosti

Snažíme se udržovat informace na těchto stránkách aktuální, avšak nemůžeme slíbit, že budou přesné a aktuální vždy. Některé produkty nebo služby nemusejí být ve vaší zemi dostupné. Potvrzení aktuálního stavu specifické informace vám poskytne místní zastupující společnost, kterou můžete vyhledat pomocí vyhledávače zemí na každé stránce webu.

Všechny informace o produktech, které jsou zde uvedeny, musíte považovat pouze za prozatímní a podléhající trvale změnám. Před uskutečněním vlastní objednávky je nutné si je vždy ověřit. Žádné informace na těchto stránkách nesmějí být považovány za nabídku, vyjádření ani záruku, ani za součást žádné smlouvy.

Společnost nebude odpovědná za ztráty nebo škody, které vzniknou, pokud se spolehnete na některé informace nebo na software stažený z těchto stránek, bez ohledu na skutečnost, zda se tak stalo v důsledku nedbalosti ze strany společnosti. Proto si všechny informace pečlivě prověřujte. Toto vyjádření podléhá platným zákonům a nijak neovlivňuje odpovědnost společnosti podle zákona Velké Británie za úmrtí nebo zranění osob, ke kterým dojde v důsledku její nedbalosti.

Společnost nebude za žádných okolností odpovědná za žádné přímé ani nepřímé škody, kromě jiného za přerušení firemního provozu nebo ztráty zisku (jedná se pouze o některé příklady).

Soukromí a diskrétnost

Společnost automaticky neshromažďuje ani nezachycuje žádná osobní data (tj. informace osobách, které může identifikovat) od návštěvníků webových stránek.

Pokud vás žádáme o zadání osobních informací, je naší obecnou zvyklostí požádat vás pouze
o takové informace, které potřebujeme a chceme použít výhradně pro uvedené nebo zřejmé účely (například pro zaslání brožury nebo tiskové zprávy na vaši žádost).

Pokud uvádíme, že vaše osobní informace mohou být použity všeobecně pro marketingové účely (včetně přímého marketingu), poskytneme vám možnost nedat nám povolení pro použití těchto informací pro tyto účely a budeme respektovat vaše přání. Pokud uvedete, že nemáte žádné námitky, mohou být vaše informace zpřístupněny našemu počítačovému systému správy informací o zákaznících. Potom budou použity pro kontaktování vaší osoby s ohledem na produkty nebo služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a také pro uzpůsobení našich produktů a služeb vašim požadavkům, pro marketingový průzkum a plánovací účely a pro další účely, pro které byly výslovně nebo zřetelně shromážděny.

Jakékoliv osobní informace, které o vás shromáždíme, mohou být předány jiné pobočce společnosti nebo společnosti, která s ní spolupracuje, například společnosti, která se zabývá přímým marketingem a pracuje na žádost a jménem společnosti OKI, ale nikdy nebudou odeslány nikomu jinému bez vašeho výslovného souhlasu. Nebudou zasílány mimo Evropský hospodářský prostor, pokud se s námi příjemce nedohodne na jejich ochraně a na tom, aby s těmito informacemi zacházel podle stejných závazků, jakými se jejich používání řídí v Evropském hospodářském prostoru.
Můžete nás kdykoliv požádat o zpřístupnění údajů, které o vás uchováváme, a pokud jsou nesprávné, na vaši žádost je opravíme nebo vymažeme. Vaše místní zastoupení společnosti je odpovědné za data uchovávaná pro tento účel.

Jakékoliv informace, které nám zašlete a které se netýkají identifikovatelné osoby, ať už obchodní informace, technické informace, informace o společnostech nebo informace jakéhokoliv jiného druhu, nebudou považovány za důvěrné, bez ohledu na to, zda jsou zde popsány nebo ne. Podmínkou použití těchto stránek je to, že společnost může tyto informace volně zpřístupňovat a používat je způsobem, který považuje za vhodný.

Soubory cookie

Od návštěvníků našich webových stránek shromažďujeme a analyzujeme některé informace, které nám pomáhají vylepšovat a rozvíjet služby, které zde nabízíme. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, typ použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny. K poskytování těchto informací používáme soubory cookie.

Cookie je malý soubor, který webové stránky ukládá na pevný disk uživatele. Tento soubor identifikuje specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách.

Jak společnost . soubory cookie používá?

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazení ID relace.

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro umožnění interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme trvale pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.

Mohu zablokovat soubory cookie na webových stránkách?

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud nechcete, abychom soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete jej nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubory cookie do vašeho počítače vždy, když se o to webové stránky pokusí. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647

Firefox http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/283185/cs

Safari http://support.apple.com/kb/ta38613?viewlocale=en_us&locale=en_us

Android http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

Stahování softwaru

Společnost nebo držitelé jejích licencí vlastní autorská práva na veškerý software dostupný pro stažení z těchto webových stránek. Software nesmíte používat, pokud nepřijmete smluvní podmínky pro poskytnutí licence, která se daného softwaru týká a která se zobrazí jako součást instalace produktu.
Software může být během přenosu porušen a použití takového softwaru je na vaše vlastní riziko.

Autorská práva na text a obrázky

Autorská práva na veškerý text a obrázky na těchto stránkách patří společnosti Europe Limited nebo jejím příslušným držitelům licencí. Můžete si je zobrazit, stáhnout nebo vytisknout pro svou vlastní potřebu a pro oběh striktně ve své organizaci, ale nesmíte je měnit ani dále používat, nebo kopírovat pro jinou osobu, ani je nesmíte komerčně nebo jakkoli jinak využívat, bez předchozího výslovného písemného svolení společnosti.

Obchodní známky a produkty vyjmenované ve spojení s produkty třetích stran

,Microsoft“ a ,,Windows“ (a všechny verze a vydání Windows, například Windows 95, 98, 2000, NT, XP atd.), Microsoft Corporation

Tyto a všechny další obchodní známky třetích stran se používají na těchto stránkách pouze pro odkaz na majitele obchodní známky nebo produktu. Jejich použití nemá odkazovat na žádné spojení mezi společností nebo jejími produkty a vlastníkem obchodní známky nebo jeho produkty, ani na souhlas vlastníka obchodní známky s produkty společnosti.
Pokud je libovolný produkt společnosti popsán na těchto stránkách jako kompatibilní s nějakým produktem třetí strany, tento popis neznamená, že produkt společnosti OKI obdržel od této třetí strany souhlas nebo jí byl schválen.

Odkazy

Můžete se odkázat na tyto webové stránky v případě, že odkaz otevře povolenou stránku na webu v novém a nezávislém okně, bez rámce, boční lišty plovoucího okna nebo jiného textového nebo obrazového prvku, který nebyl vytvořen společností a který by byl viditelný současně jako vaše stránky. Jakékoliv odkazy porušující tato pravidla porušují také naše autorská práva na tyto stránky.

Některé z odkazů uvedených na těchto stránkách pro vaše použití vás přenesou na stránky provozované třetími stranami, které společnost nemůže nijak ovládat. Společnost není odpovědná za nic, co na těchto stránkách naleznete a za nic, k čemu zde dojde. Pokud chcete používat webové stránky třetích stran, budete muset přijmout smluvní podmínky použití jejich provozovatele a tyto mohou, ale nemusejí být přístupné z místa, kam budete přeneseni. Používání těchto stránek z vaší strany v každém případě podléhá vašemu přijetí podmínek stanovených provozovatelem těchto stránek.

Platné zákony

Tyto smluvní podmínky se řídí anglickými zákony a soudy Anglie a Walesu mají pravomoc vyřizovat jakoukoliv rozepři, která vznikne ve spojení s jejich interpretací nebo s používáním těchto webových stránek

 

 

Terms of Use and cookies (English)

This site is intended for our current and future customers, suppliers and users of our products in Europe. If this site and the information it contains, means that you accept the terms of use on this site.

Terms of Use and cookies

Status of Information and Disclaimer

We strive to keep the information on this site current, but we can not promise that it will always be accurate and up to date. Some products or services may not be available in your country. Confirmation of the current state-specific information, contact your local representative company, which you can find via the country on each Web page.

All information about the products that are listed here, you must only be regarded as provisional and subject to change. Before any order must always be confirmed. None of the information on this website should be construed as an offer, representation or warranty, or as part of any contract.

The company will not be liable for any loss or damage arising from reliance upon any information on or software downloaded from this site, regardless of whether this happened due to negligence on the part of society. Therefore, all information carefully. This statement is subject to applicable law and does not affect any liability under UK law for death or personal injury occurring as a result of its negligence.

The Company will not under any circumstances be liable for any direct or indirect damages, among other things, business interruption or loss of profits (these are only some examples).

Privacy and Confidentiality

The company does not automatically collect or capture any personal data (ie., Information about people who we can identify) about visitors to the website.

When we ask you for personal information, our general policy is to ask only
of such information that we need and to be used solely for the stated or obvious purposes (for example, a brochure or press release at your request).

If we indicate that your personal information may be used for general marketing purposes (including direct marketing), give you the opportunity to withhold your permission to use this information for these purposes, and will respect your wishes. If you indicate that you have no objection, your information may be disclosed to our computerized management system of customer information. Will then be used to contact you regarding the products or services we think that you might be interested, as well as for adapting our products and services to your requirements, for market research and planning purposes and for other purposes for which they were expressly or obviously collected.

Any personal information we collect about you may be transferred to another branch of the company or the company that cooperates with it, such as the company, which is engaged in direct marketing and works at the request and on behalf of OKI, but will never be sent to anyone else without your express consent . They will not be sent outside the European Economic Area, unless the recipient agrees with us to protect them, and how to treat it according to the same obligations, such as the use of controls in the European Economic Area.
You may at any time ask to see the data we hold about you, and if it is incorrect, at your request, correct or delete it. Your local company is responsible for your data for this purpose.

Any information you send us that is not about identifiable people, whether commercial, technical, information about companies, or any other kind, will be treated as confidential, regardless of whether they are documented or not. Condition of your use of this site is that the company may disclose such information freely and use it in a manner it deems appropriate.

cookies

From visitors to our websites collect and analyze certain information that help us to improve and develop services that they offer. Personal user is not identifiable basis of this information, and even with other information in our possession. Information may include for example IP address of the computer, the type of browser you use and the pages visited. To provide this information, we use cookies.

A cookie is a small file that a website puts on a user’s hard drive. This file identifies specific information about previous visits to the website.

As the company. use cookies?

We use cookies to recognize repeat visits to our website and to facilitate Web navigation. The cookie stores preferential regional and language settings of the user and assigned random session ID.

The cookie information we collect on our site so that we can better track the number of new and repeat visitors and enables internal analysis of pages visited to provide better understanding of usage. We use this information to continually improve the navigation of our website and services.

Can I block cookies on the website?

Most browsers automatically accept cookies already in default, but you can usually refuse cookies or selectively accept certain cookies by adjusting your browser. If you do not want us to use cookies in your browser to use, you can set to reject cookies or to notify you when trying to place cookies on your computer whenever you are on this website attempts. However, if you turn off cookies, it may happen that some of the features of our site may not be accessible or may not display correctly. Information about browsers and how to adjust your cookie preferences can be found at the following websites:

Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647

Firefox http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/283185/cs

Safari http://support.apple.com/kb/ta38613?viewlocale=en_us&locale=en_us

Android http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

downloading the software

Company or its licensors own the copyright in all software available for downloading from this website. You may not use unless you accept the terms and conditions for the grant of a license, which refers to the software, which appears as part of the installation.
Software can be corrupted in transmission and use of such software is at your own risk.

Copyright on text and images

The copyright in all text and images on this site belongs to Europe Limited or its licensors. You may view, download or print it for your own use and for circulation strictly within your own organization, but may not modify or make any further use, or copy it to another person, or make any commercial use or otherwise, without the prior express written permission.

Trade Marks and products named in connection with third party products

Microsoft „and,, Windows“ (and editions and versions of Windows, such as Windows 95, 98, 2000, NT, XP etc.), Microsoft Corporation

These and any other third party trademarks are used on this site merely to refer to the trademark proprietor or product. Their use does not imply any connection between the company or its products and the trademark owner or its products, or the consent of the trademark proprietor products.
If there is any product that is described on this website to be compatible with any third party product, that description does not imply that Oki’s product has received from the third party’s consent or it has been approved.

references

You may link to this website if the link opens the permitted page on the site in a new and independent window frames, side bar, floating window, or other text or image not created by the company and which would be visible at the same time as your site . Any references in violation of these rules also violate our copyrights on this page.

Some of the links on this site for your use you to sites operated by third parties that the Company has no control. The Company is not responsible for anything you find there or anything that happens there. If you want to use third-party websites, you will have to accept the terms and conditions, operators and these may or may not be accessible from the point where you arrive. Using these sites from your side in any case subject to your acceptance of the terms imposed by the operator of this website.

applicable Laws

These terms and conditions are governed by English law and the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction in any dispute arising in connection with their interpretation or use of the website